Privatumo politika

INTEGRALUMO POLITIKA EMERCATUS GRUPĖJE

Ši politika galioja bendrovei UAB „Emercatus“ Toliau tekste bendrovė vadinama "EMERCATUS grupė".

„EMERCATUS“ GRUPĖS PRIVATUMO POLITIKA
Fizinių asmenų apsauga, kiek tai susiję su jų asmens duomenų tvarkymu, yra pamatinė teisė. Kiekvienas žmogus turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą. „Emercatus“ grupė pripažįsta ir gerbia šią teisę. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) numatyti pagrindai teisėtam asmens duomenų tvarkymui.
Mes pasirinkome sukurti privatumo politiką, kuri galiotų mūsų tvarkomiems asmens duomenims. Šioje politikoje aprašome, kas yra asmens duomenys, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip jie tvarkomi, ir kokias su tuo susijusias teises jūs turite.
Privatumo politikos tikslas – kad jaustumėtės saugiai dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome atsakingai.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS Kas yra asmens duomenys? Asmens duomenys – tai bet kokia forma pateikta informacija apie identifikuotą arba identifikuojamą fizinį asmenį, t. y. vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys, duomenys apie jūsų užsakymą ar jūsų produktą. Bendrieji principai, kuriais vadovaujamasi tvarkant asmens duomenis „Emercatus“ grupėje Kai tvarkome jūsų asmens duomenis, privalome laikytis tam tikrų bendrųjų gerosios duomenų tvarkymo praktikos principų. Tai, be kita ko, reiškia, kad:
• Asmens duomenis renkame tik specialiai nurodytais, konkrečiais ir teisėtais tikslais;
• Renkame tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi įgyvendinti šiuos tikslus; • Asmens duomenis naudojame tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ir taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Jei mums reikės naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiais kitais tikslais, prašysime jūsų sutikimo;
• Mes neperduodame asmens duomenų trečiosioms šalims jokiais kitais atvejais, nei tai numatyta šioje privatumo politikoje. Jei turėsime perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims bet kokiais kitais tikslais, prašysime jūsų sutikimo;
• Darysime viską, kas mūsų jėgoms, kad užtikrintume, jog duomenys būtų tikslūs ir aktualūs;
• Imsimės techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo netyčinio ar neleistino sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos, bei nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, bei nesaugome asmens duomenų ilgiau nei privalome tą daryti arba negu to reikia pasiekti tikslui, kuriam šie duomenys buvo surinkti ar toliau tvarkomi, arba jei to reikalauja įstatymas.

Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis Mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis įvairiais kanalais, įskaitant mūsų tinklalapius, perpardavėjus, tiekėjus ir klientų aptarnavimo centrus. Mes pasirinkome suskirstyti mūsų renkamus ir tvarkomus asmens duomenis į šias kategorijas:
• Jūsų pagrindinė identifikacinė bei kontaktinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, fizinis adresas (jei taikoma), telefono numeris (jei taikoma), IP adresas ir, tam tikrais atvejais, geografinė vieta ir kalba;
• Jūsų pirkimo informacija, pavyzdžiui, jūsų pagrindinė identifikacinė bei kontaktinė informacija, kaip nurodyta aukščiau, bendrovės pavadinimas (jei taikoma), pristatymo informacija, pavyzdžiui, pristatymo adresas, jei skiriasi nuo fizinio adreso, informacija apie užsakymą, pavyzdžiui, vardas, pavardė, kiekis, produkto pavadinimas, partijos numeris ir produkto serijos numeris, kiekis, prikimo data ir perpardavėjo rekvizitai, apmokėjimo kreditine kortele informacija bei kita susijusi informacija;
• Užklausos klientų aptarnavimo ir techninės pagalbos centrams, įskaitant jūsų pagrindinę identifikacinę bei kontaktinę informaciją, kaip nurodyta aukščiau, produkto serijos numerį, produkto garantinę informaciją, prikimo vietą bei kitą aktualią informaciją, kurios „Emercatus“ grupė gali paprašyti tam, kad išspręstų jūsų užklausą;
• Informacija, kurią pateikiate, kai pildote mūsų apklausas, klausimynus bei vertinimo anketas, pavyzdžiui, jūsų pagrindinė identifikacinė bei kontaktinė informacija, kaip nurodyta aukščiau, jūsų produkto garantijos ID, pirkimo vieta, jūsų grįžtamasis ryšys apie naudojimąsi produktu (-ais), jų vertinimas bei vietos informacija; 
• Informacija apie jūsų elgesį, kuri renkama naudojant slapukus ir panašias technologijas, pavyzdžiui „Pixel“ ir kitus identifikatorius, skirtus įsiminti jūsų pasirinkimus, kad galėtume suprasti, kaip naudojami mūsų tinklalapiai ir atitinkamai pritaikyti ir nukreipti savo rinkodarą.

Naudojame jūsų asmens duomenis Asmens duomenis renkame ir tvarkome tik tada, jei tam turime teisėtą tikslą. Nusprendėme, kad tai visuomet turėtų būti vienas iš šių tikslų:
• Mes tiekiame jums suasmenintą informaciją apie naujienas, įvykius, konkursus ir panašų rinkodaros turinį, susijusį su „Emercatus“ grupe, mūsų prekės ženklus, produktus bei produktus, kuriuos pagamino trečiosios šalys ar jie buvo pagaminti bendradarbiaujant su jomis. Mes tvarkysime su tuo susijusius jūsų asmens duomenis tik gavę jūsų sutikimą.
• Mes tvarkome jūsų pirkimo informaciją, atliekame bankines operacijas kortele, užtikriname įsigytų prekių pristatymą bei tvarkome bet kokias grąžintas prekes. Tokiam asmens duomenų tvarkymui reikalinga sutartis, kurios viena iš šalių esate jūs.
• Mes teikiame jums aktualius programinės įrangos atnaujinimus (jei taikoma) ir išsaugosime jūsų pristatymo informaciją pirkimams ateityje. Toks duomenų tvarkymas abiem atvejais reikalingas patenkinti teisėtus interesus ir nemanome, kad toks duomenų tvarkymas nesuderinamas su jūsų interesais.
• Mes teikiame jums klientų aptarnavimo paslaugas, atsakome į jūsų užklausas ar skundus bei teikiame produktų garantijas. Toks asmens duomenų tvarkymas reikalingas įgyvendinti sutartį, kurios viena iš šalių esate jūs.
• Mes teikiame jums geresnę kliento patirtį, jums taikydami asmeninius pasiūlymus, pavyzdžiui, nuolaidas ar asmeniškai pritaikytus pasiūlymus pagal jūsų anksčiau įsigytas prekes bei kitus duomenis. Mes tvarkysime su tuo susijusius asmens duomenis tik gavę jūsų sutikimą.

• Mes renkame jūsų atsiliepimus apie naudojimąsi produktais ir paslaugomis, kviesdami jus užpildyti mūsų apklausas, klausimynus ir vertinimo formas. Mes tvarkysime su tuo susijusius jūsų asmens duomenis tik gavę jūsų sutikimą.

• Tam tikri jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad galėtume įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus jums, pavyzdžiui, jums perkant mūsų produktus, susisiekus su klientų aptarnavimo centrais ar pasinaudojus produkto garantija. Jei pasirinksite nepateikti informacijos, kurios prašome, ir kurią laikome šiems tikslams būtinais asmens duomenimis, negalėsime patenkinti jūsų prašymo.

Jūsų asmens duomenų saugojimas ir tvarkymas Mes saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Vis dėlto, tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už EEE ribų „Emercatus“ grupės viduje, perpardavėjams ir tam tikroms trečiosioms šalims, kaip tai nurodyta žemiau. Jei jūsų asmens duomenys perduoti trečiajai šaliai, kaip tai aprašyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), laikomasi įstatymų, taikomų tokiam perdavimui bei prieš įvykstant tokiam perdavimui užtikrinamos reikalingos teisinės ir saugumo priemonės.

Jūsų asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome pirmiausia tam, kad pristatytume ar pagerintume savo produktus, paslaugas ar pasiūlymus. Mes nepardavinėjame ir nesidaliname jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis jokiais kitais atvejais, nei nurodyta ir šioje privatumo politikoje.

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims ta apimtimi, kokią numato įstatymai, teismo įsakymas ar kompetentingos valdžios institucijos sprendimas siekiant kovoti su nusikaltimu. Be to, mes galime pasidalinti jūsų asmens duomenimis su šiomis trečiosiomis šalimis:
• „Emercatus“ grupei priklausančiomis bendrovėmis bei mažmenininkams, siekdami jums suteikti ir pristatyti produktus ir paslaugas, užtikrinti vieningą mūsų produktų ir paslaugų techninį aptarnavimą pasitelkus teisines priemones, bei tobulinti mūsų produktus, paslaugas bei klientų patirtį.
• Trečiosioms šalims – pardavėjams, kurie mūsų vardu teikia paslaugas, įskaitant sąskaitų-faktūrų išrašymą, pardavimą, rinkodarą, informacinių technologijų pagalbą, reklamą, analizę, rinkos tyrimus, klientų aptarnavimą, produktų techninį aptarnavimą, užsakymų priėmimą bei vykdymą, duomenų saugojimą, patvirtinimą, saugumą, sukčiavimo prevenciją, mokėjimų tvarkymą ir teisines paslaugas. Tokioms trečiosioms šalims suteikiama prieiga, kad jos galėtų suteikti paslaugas, tačiau jūsų asmens duomenų jos negali naudoti jokiais kitais tikslais.
• Trečiosioms šalims, siekiant įgyvendinti, naudotis ar ginti „Emercatus“ grupės teises ar įstatymų nustatytus reikalavimus.
• Trečiosioms šalims, siekiant sujungti įmones, jas parduoti, įkurti bendrąsias įmones, perduoti ar kitaip disponuoti visu „Emercatus“ grupei priklausančiu turtu, akcijomis, ar jų dalimi.
• Kitoms trečiosioms šalims, tačiau tik gavus jūsų sutikimą.

Kai perduodame jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, imsimės atitinkamų atsargumo priemonių, kad užtikrintume, jog tokia trečioji šalis naudodama jūsų asmens duomenis laikysis konfidencialumo ir duomenų apsaugos pareigų. Duomenys perduodami laikantis duomenų apsaugos taisyklių, įskaitant duomenų tvarkymo sutarčių sudarymą su atitinkamomis šalimis, kad užtikrintume, jog asmens duomenys yra tvarkomi išskirtinai laikantis mūsų nurodymų, taikytinos teisės ir reglamentų, bei mūsų nurodytais tikslais, taip pat siekiant užtikrinti reikiamas saugumo priemones.

Jūsų asmens duomenų saugojimas Mes nesaugome jūsų asmens duomenų ilgiau, nei tai reikalinga, atsižvelgiant į tikslus, kuriais šie duomenys buvo surinkti. Tai, kiek saugosime duomenis, priklauso nuo tikslų, kuriais duomenis renkame ir naudojame.
• Asmens duomenys, susiję su jūsų pirkimu ir produkto garantinė informacija saugoma ir tvarkoma penkerius metus nuo prikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pratęsiate garantinį laikotarpį. Tokia informacija gali būti teisėtai tvarkoma kitais tikslais, įskaitant siekiant jums pritaikyti asmeninius pasiūlymus ar asmeninę tiesioginę rinkodarą su jūsų sutikimu arba siekiant įgyvendinti mums taikomus teisinius reikalavimus, kuriems tokie duomenys yra reikalingi.
• Asmens duomenys, susiję su tiesioginės rinkodaros taikymu jums, saugomi ir tvarkomi trejus metus nuo tos dienos, kai buvote aktyviausiais kuriant mūsų rinkodaros pasiūlymus, arba jums kitaip parodžius susidomėjimą tokiais pasiūlymais.
• Asmens duomenys, susiję su jūsų naudojamais „Emercatus“ grupės produktais, saugomi ir tvarkomi penkerius metus nuo tos dienos, kai pirmą kartą pasinaudojote konkrečiu produktu, tačiau tokia informacija gali būti teisėtai tvarkoma kitais tikslais, įskaitant siekiant jums pritaikyti asmeninius pasiūlymus ar asmeninę tiesioginę rinkodarą su jūsų sutikimu arba siekiant įgyvendinti mums taikomus teisinius reikalavimus, kuriems tokie duomenys yra reikalingi.
• Asmens duomenys, susiję su asmeninių pasiūlymų teikimu saugomi ir kaupiami penkerius metus nuo tos dienos, kai paskutinį kartą pirkote mūsų produktus.
• Asmens duomenys susiję su jūsų atsiliepimais apie mūsų produktus ir paslaugas saugomi dvejus metus nuo tos dienos, kai užpildėte atitinkamą anketą, klausimyną ar vertinimo formą.
• Asmens duomenys ištrinami suėjus aukščiau minėtiems terminams, tačiau tokie duomenys gali arba privalo būti saugomi kitais tikslais, kuriems turime teisinį pagrindą.

Slapukai Siekiant suprasti, kaip naudojamasi mūsų tinklalapiais bei suasmeninti savo rinkodarą, naudojame slapukus bei panašias technologijas, pavyzdžiui „Pixel“ bei kitus identifikatorius, kad įsimintume jūsų nustatymus.


Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie pateikiami jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai lankotės tinklalapyje, bei kurie leidžia mums atpažinti jūsų kompiuterį ir išsaugoti jūsų nustatymus, suprasti, kuriuose „Emercatus“ grupės tinklalapiuose lankėtės, pagerinti vartotojo patirtį teikiant ir matuojant jums skirto turinio ir reklamų poveikį, atlikti paieškas bei analizę, bei padeda įgyvendinti su saugumu susijusias ir administracines funkcijas. Kai kurie slapukai pateikiami naršyklės priešatmintėje, tačiau su „Flash“ technologija susiję slapukai saugomi kartu su jūsų „Adobe Flash Player“ failais. Pikseliai – tai nedidelės elektroninės žymos, turinčios unikalius identifikatorius, kurie integruojami tinklalapiuose, internetinėse reklamose ir (arba) elektroniniuose laiškuose, ir yra skirti rinkti naudojimo informaciją, reklamų poveikį ar paspaudimus bei elektroninių laiškų atidarymus, matuoti reklamos populiarumą bei prieigą prie vartotojo slapukų. Jei vėliau imtume naudoti kitas technologijas, taip pat galime rinkti duomenis naudodamiesi ir kitais metodais. Atkreipkite dėmesį, jog galite pakeisti savo nustatymus taip, kad jums būtų pranešta, kai užregistruojamas ar atnaujinamas slapukas, arba visiškai užblokuoti slapukus. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, eikite į savo naršyklės skiltį „pagalba“. Informaciją apie tai, kaip tvarkyti „Flash“ priemones, galite rasti „Adobe“ tinklalapyje, taip pat galite nustatyti „Flash“ technologijos naudojimą, įskaitant „Flash“ slapukus bei vietoje išsaugotus elementus. Prašome atkreipti dėmesį, jog gali būti, kad nebegalėsite naudotis tam tikromis ypatybėmis ar pasiūlymais mūsų tinklalapiuose, jei užblokuosite, išjungsite ar kitaip valdysite kai kuriuose ar visus slapukus.

Duomenų valdytojas „Emercatus“ grupė yra duomenų valdytojas ir yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą.


JŪSŲ TEISĖS Teisės susipažinti su savo asmens duomenimis bei duomenų perkeliamumas Turite teisę susistemintu, dažnai naudojamu elektroniniu formatu susipažinti ir gauti savo asmens duomenis, kuriuso pateikėte „Emercatus“ grupei bei juos perduoti vienam iš jūsų asmens duomenų valdytojų.

Jūsų asmens duomenų atnaujinimas ir (arba) ištrynimas Mes norėtume jus paskatinti mus informuoti pasikeitus jūsų „Emercatus“ grupei pateiktiems asmens duomenims. Tai galite padaryti elektroniniu paštu, adresu info@Emercatus.lt. Jūsų asmens duomenys gali būti ištrinti iš „Emercatus“ grupės serverių, išskyrus tais atvejais, kada „Emercatus“ grupė teisėtai gali arba privalo saugoti ir tvarkyti jūsų informaciją nepriklausomai nuo to, ar atšaukėte savo sutikimą. Ištrynus jūsų asmens duomenis, jie ištrinami iš „Emercatus“ grupės serverių nedelsiant, tačiau tai gali šiek tiek užtrukti, siekiant užtikrinti, kad mūsų atsarginėse kopijose saugomi duomenys būtų visiškai ištrinti.

Taip pat galite susisiekti su „Emercatus“ grupe, kad peržiūrėtumėte, atnaujintumėte ar ištrintumėte savo asmens duomenis. Susisiekite su mumis elektroniniu paštu, adresu info@emeracatus.lt. Prašome atkreipti dėmesį, jog prieš atlikdami bet kokius pakeitimus, turime nustatyti jūsų tapatybę.

Teisė atsiimti savo sutikimą

Kai kurios „Emercatus“ grupės duomenų tvarkymo operacijos gali būti paremtos jūsų sutikimu. Tokiu atveju, turite teisę atsiimti savo sutikimą bet kuriuo metu. Sutikimo atsiėmimas neturi jokios įtakos duomenų tvarkymo, atlikto iki tokio sutikimo atsiėmimo, teisėtumui. Jei atsiimate savo sutikimą, „Emercatus“ grupė ir susijusios trečiosios netvarkys jūsų asmens duomenų, nebent tokį tolimesnį tvarkymą ar saugojimą leidžia ar jo reikalauja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba kiti taikytini įstatymai ar reglamentai. Prašome atkreipti dėmesį, kad jums atsiėmus sutikimą, „Emercatus“ grupė gali nebeturėti galimybės patenkinti jūsų poreikius ar suteikti paslaugas.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą ir teisė prieštarauti Jūs turite teisę apriboti mūsų atliekamą jūsų asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais:
• Jei asmens duomenys neteisingi;
• Jei asmens duomenų tvarkymas neleidžiamas, tačiau jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti;
• Jei „Emercatus“ grupė nebetvarko jūsų asmens duomenų, tačiau jie reikalingi tam, kad būtų galima parengti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus;
• Jei prieštaravote asmens duomenų tvarkymui, tačiau tikrinama, ar „Emercatus“ grupė vis dar turi teisėtą interesą į pateiktus asmens duomenis.

Turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti pagal teisėtus „Emercatus“ grupės interesus surinktų bei tvarkomų asmens duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, kai jums teikiame atitinkamos programinės įrangos naujinimus, palengviname jūsų būsimus pirkimus įsimindami jūsų siuntimo informaciją, ar kai atliekame analizę ir renkame statistinius duomenis apie tai, kada ir kaip dažnai naudojotės „Emercatus“ grupės teikiamomis paslaugomis ir produktais.

Be to, turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti atsisakydami mūsų rinkodaros informacijos prenumeratos, paspaudę nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“, esančią „Emercatus“ rinkodaros pranešimo apačioje.

Galimybė pateikti skundą Jei norėtumėte pateikti skundą apie privatumo pažeidimą, prašome susisiekti su „Emercatus“ grupe elektroniniu paštu, adresu info@emercatus.lt. Mes patvirtinsime jūsų skundo gavimą kaip įmanoma greičiau – jei įmanoma, per penkias darbo dienas. Stengsimės kaip galima geriau ir greičiau spręsti skundus, ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo skundo gavimo. Jei atsakymui reikalinga daugiau kaip mėnuo, mes informuosime jus apie tai ir bei nuo ko tai priklauso.


KITI KLAUSIMAI Trečiųjų šalių tinklalapiai, plėtiniai ir paslaugos „Emercatus“ grupės tinklalapis ir produktai gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius ir plėtinius, pavyzdžiui, plėtiniai prisijungti prie socialinių tinklų. Jei renkatės naudotis tokiais tinklalapiais, plėtiniais ar paslaugomis, galite pateikti savo informaciją trečiosioms šalims. „Emercatus“ grupė negali būti atsakinga už tokių tinklalapių, plėtinių ar paslaugų turinį ar veikimą. Jūsų asmens duomenų rinkimas, naudojimas ir perdavimas yra tokios trečiosios šalies, o ne šios privatumo politikos objektas. Skatiname jus perskaityti atitinkamų trečiųjų šalių privatumo ir saugumo politikas.

Duomenų saugumas „Emercatus“ tvarkydama jūsų asmens duomenis privalo išlaikyti atitinkamą saugumą. Naudojame reikalingas organizacines, technines bei administracines priemones, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarko „Emercatus“ grupė, įskaitant prieigą, perdavimą, įvedimą, prieigos valdymą bei duomenų atskyrimą. Prieiga prie daugybės „Emercatus“ grupės internetinių paslaugų apsaugota prieigos apribojimais su vartotojo vardu bei slaptažodžiu. Labai svarbu, kad visuomet pasirinktumėte slaptažodį, kurį kitiems būtų sunku atspėti ir taip apsisaugotumėte, kad jūsų slaptažodis nebūtų panaudotas. Jei suteikėte šią informaciją „Emercatus“ grupei, jūsų asmens duomenys ir kredito kortelės duomenys liks užšifruoti „Emercatus“ grupės tinklo serveriuose. Kredito kortelės informacija siunčiama vienam ar keletui parvirtintų ir sertifikuotų paslaugų teikėjų ir nesaugoma ilgiau, nei tai reikalinga tokios informacijos tvarkymui. Bet koks išorinis asmens duomenų perdavimas „Emercatus“ grupėje turėtų būti apsaugotas šifravimu. Bet koks duomenų saugojimas ir tvarkymas „Emercatus“ grupės ar verslo partnerio kompiuteryje yra rašytinės sutarties objektas. Jei turite pagrindo įtarti, kad jūsų asmens duomenys nebetvarkomi saugiai, prašytume jus mus apie tai informuoti kaip įmanoma greičiau.

Mūsų privatumo politikos pakeitimai Esant reikalui, „Emercatus“ grupė gali pakeisti ar atnaujinti šią privatumo politiką. Dėl šios priežasties, ji bus reguliariai peržiūrima. Atlikę bet kokius esminius šios privatumo politikos pokyčius, jus informuosime paskelbdami apie pakeitimus šiame puslapyje.

Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, ar apie tai, kaip „Emercatus“ grupėje tvarkomi jūsų asmens duomenys, susisiekite su mumis elektroniniu paštu, adresu info@fertrado.lt arba telefonu. UAB "Emercatus" kontaktiniai duomenys:

“Fertrado.lt”
UAB “Emercatus”
J.Galvydzio g. 5-304, Vilnius, LT-08236, Lietuva
+370 677 82488
info@fertrado.lt

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2020 rugpjūčio 6d.